Välkomna till Antiokias ortodoxa stift för Skandinavien!

Kära vänner,
1 oktober 2020 är en historisk dag för vår svenskspråkiga kyrkogemenskap. Vid möte på Heliga Gudaföderskans beskydds kloster i Smedjeryd (festdag just 1 oktober, men enligt den julianska kalendern), ratificerade biskop Dositej den Svenska ortodoxa kyrkoprovinsens (SOK) beslut om nya stadgar.
Beslutet innebär att SOK upphör som organisation, och dess församlingar övergår till Antiokias ortodoxa kyrka och dess stift för Skandinavien.
I mötet med biskop Dositej deltog arkimandriten f Jean Mansour (biskop electus för det nya stiftet) och vår kyrkogemenskaps tre präster: f Mikael Liljeström, f Serafim Smensgård och f Misha Jaksic.

Efter att gruppen anlänt till klostret, inleddes med gemensam bön i klostrets kyrka, som just håller på att byggas ut. Inför mötet utbytte biskop Dositej och biskop electus Jean gåvor, i form av panagior (avbildning av Gudaföderskan och Kristusbarnet som en biskop bär på sitt bröst).

Samtalet och undertecknandet av dokumenten ägde rum i en anda av sann vänskap, glädje och en tydlig viljeyttring om ett framtida samarbete mellan de båda stiften. F.d. provinsföreståndaren Misha Jaksic uttryckte ett stort och varmt tack till det Serbisk-ortodoxa stiftet och biskop Dositej för ett mångårigt kanoniskt och pastoralt omhändertagande av de svenska församlingarna i östra och norra Sverige.

Under mötet utbytes även erfarenheter i samband med den pågående pandemin, och hur stiften och kyrkorna mött dessa. Efter undertecknandet samtalades om detaljerna för vår kyrkogemenskaps övergång och möjliga former för det framtida samarbetet mellan stiften. F Jean välkomnade biskop Dositej att se Antiokias stifts nya katedral som sitt eget hem. Dit skall han alltid kunna komma och fira gudstjänst, i gemenskap med de andliga barn han har varit med om att fostra. Efter den gemensamma och mycket matrika lunchen, drog sig de båda kyrkoledarna tillbaka, för att en kort stund samtala på egen hand.

Därefter togs ett hjärtligt avsked från biskop Dositej och hans medarbetare. Biskopen välsignade både vår hemfärd, men även vår resa inom det nya stiftet. I och med detta påbörjas också arbetet inom vår nya organisation. För den stora majoriteten av våra troende kommer detta, på kort sikt, inte att medföra några dramatiska förändringar. SOK upphör, dock, som
organisationsform. Heliga Anna av Novgorods församling förblir en kyrkoförsamling i det nya stiftet, med särskilt ansvar att förvalta f.d. SOK:s tillgångar.

De övriga församlingarna kommer, som lokalförsamlingar, att ingå i något av det nya stiftets distrikt, med möjlighet till samverkan med vårt nya stifts församlingar inom respektive distrikt. Min egen roll upphör att vara provinsföreståndarens. I stället kopplas jag till stiftets kansli, som den blivande biskopens medarbetare. Står med glädje även fortsättningsvis till ert förfogande, och välkomnar era frågor och synpunkter avseende den nya organisationen.

Önskar oss och det nya stiftet en välsignad resa in i framtiden, och hälsar er varmt i Kristus.

f Misha Jaksic